Omgevingsvergunning verleend voor zorggebouw in Arkel

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeente Molenlanden heeft een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een zorggebouw in Arkel. De vergunningaanvraag was in februari 2023 ingediend voor een perceel gelegen tussen de Harpstraat en Plein 983.

Toetsing aanvraag en bestemmingsplan

De aanvraag is getoetst aan de geldende regels en het bestemmingsplan ‘Dorpskern Arkel’. Hieruit bleek dat de realisatie van een zorggebouw binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ past. Ondanks dat de aangevraagde goothoogte 0,35 cm hoger is dan toegestaan, blijkt uit de regels van het bestemmingsplan dat er met 10% mag worden afgeweken, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze overschrijdingen zijn getoetst en voldoen aan de gestelde eisen. Bovendien zijn de uitgevoerde onderzoeken, zoals bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en stikstofonderzoek, door de gemeente als compleet bevonden en goedgekeurd.

Reactie van de gemeente

Hoewel er inzicht is dat veel inwoners van Arkel een andere invulling van dit perceel voor ogen hadden, is er geen overeenstemming bereikt over de aankoop van de grond door de gemeente voordat de kerk het perceel aan de ontwikkelaar verkocht. Er waren ideeën om op deze plek bijvoorbeeld een Cruijff Court te realiseren.

Echter, de aanvraag voor het realiseren van een zorggebouw past binnen het bestemmingsplan en daarop is de beslissing om de omgevingsvergunning te verlenen gebaseerd. De gemeente heeft aangegeven betrokken te willen blijven en mee te denken over hoe en waar evenementen die plaatsvinden op dit perceel in de toekomst een plek kunnen krijgen.